מידע לציבור

מידע לציבור

המועצה המקומית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, לרבות חוקי העזר.

נהלים:
בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה המבקש לא חייב לציין טעם מיוחד להגשת הבקשה. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, עם קבלת הבקשה יועבר למבקש אישור בדבר קבלת הבקשה ולחילופין דרישה להשלמת חסרים.
* תקנות האגרות חוק חופש המידע קובע כי הגשת בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרה.
תקנות אלו עוסקות בסוגי האגרות ואופן חישובן.

מידע לציבור