מזכירות המועצה

מזכירות המועצה

תחומי אחריות:

  1. ביצוע מדיניות ראש המועצה ומועצת הרשות המקומית

  2. זימון ישיבות מועצה והכנת פרוטוקולים של דיוני המליאה

  3. טיפול בפניות התושבים באמצעות המחלקות השונות

  4. ייזום וקידום פרוייקטים שונים, בעיקר בנושאים הקשורים לפיתוח ושיפור פני הכפר.

  5. הכנת מכרזים ופרסומם.

  6. קשר רציף עם משרדי הממשלה וחברות צבוריות המעניקות שירותים לתושבי היישוב, במטרה לשפרם.

  7. ניהול ארכיון המועצה.

מזכירת המועצה, רינה חורי