מבקר המועצה

מבקר המועצה

מבקר המועצה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תחומי הבדיקה העיקריים:

  1. לבדוק אם מקוימות ההוראות המחייבות את המועצה.

  2. לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה ובכלל זה את הנהלת החשבונות וכן את דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים ושמירתם.

  3. לבדוק אם ההחלטות התקבלו עפ"י נהלים תקינים.

  4. לבדוק את תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה.

מבקר המועצה