יועץ משפטי

יועץ משפטי

תפקידי היועץ המשפטי:

 • ייעוץ משפטי לראש הרשות ולסגן שהואצלו לו סמכויות, למועצת הרשות לוועדותיה השונות ולעובדי הרשות – בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות.   

 • מתן חוות דעת משפטית בכתב בנוגע להתקשרויות לעסקאות שעורכת הרשות ומתן אישור כי אין מניעה משפטית לביצוע עסקה וכן מתן חוות דעת לפניית חבר מועצת הרשות, בכפוף לסייגים הקבועים בסעיף 5א לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי).

 • מתן חוות דעת בישיבות בהם נוכח, לצורך הבטחת חוקיותן של ההחלטות.

 • אימות עובדתי של האמור באישורם של ראש הרשות ושל הגזבר, לעניין אישור המחאת/זכות/עיקול/הסדר פשרה (סעיף 6.3 לחוזר מנכ"ל מס' 3/2004).

 • מתן אישור בכתב לראש הרשות בטרם חתימה על הסכמי פשרה או הסכמה להליך בוררות במסגרת תביעות של עובד/נבחר ציבור נגד הרשות המקומית (חוזר מנכ"ל מס' 5/2000 ).

 • ייצוג הרשות בכל הערכאות המשפטיות ובפני מוסדות המדינה, גורמים פרטיים, ובפורומים וארגונים שונים ברשות ומחוצה לה. 

 • אחריות על התביעה של הרשות המקומית ותובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה, בהליכים פליליים, והליכי אכיפה שונים לפי חוק רישוי עסקים,  חוקי עזר המקומיים ונושאי חקיקה אחרים שעל אכיפתם ממונה הרשות. 

 • העברת דו"חות פעילות אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה/הפרקליטות.

 • אחריות להליך פרסום מכרזים ברשות.

 • ייצוג בעניינים הנוגעים לבית הדין הארצי למשמעת, לרבות הגשת תביעות לבית הדין וליווי  ההליך המשפטי.

 • גיבוש מדיניות התביעה, ובכלל זה מדיניות נקיטת הליכים, מדיניות ענישה וערעורים וכיו"ב, ואחראי על יישומה בפועל. קביעת העניין לציבור בנקיטת הליכים משפטיים בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

 • פיקוח על כך שפעולות המועצה מתבצעות על פי הדין הקיים, לרבות הנחיות בחוזרי המנכ"ל. 

 • הנחיית עובדי הרשות בנושאים משפטיים, הנדרשים לשם מניעת פעילות בניגוד לחוק, במידת הצורך.

 • סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין, הקיים.

 • הכנה, כתיבה וניסוח מסמכים משפטיים שונים כגון: צווי מיסים, הצעות חוק לחוקי עזר, חוזים, מכרזים תביעות משפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי ומשמעות משפטית.

 • מתן עדכונים, הסברים ופרשנות לגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית, על חקיקה, נהלים, פסיקה וחוקי עזר. 

יועץ משפטי, סובחי איוב, עו"ד